FORUM DLA ŚRODOWISKA

powrót

punktor Agroturystyka w Tyliczu
punktor Konieczna ochrona doliny potoku Bradowiec

Agroturystyka w Tyliczu

Wśród dynamicznie rozwijających się w Tyliczu gospodarstw wypoczynkowo-rekreacyjnych, szczególne wrażenie w ubiegłym lecie wzbudzała u letników oryginalna zabudowa zakątków wypoczynkowych, ale przede wszystkim imponujący w układzie i kolorystyce coroczny wystrój kwiatowy przydomowego ogrodu, a wszystko to w „zaprzyjaźnionym” z IBMER gospodarstwie Państwa Zofii i Adama Kiebleszów w Tyliczu przy ul. Pułaskiego 13.

 

Konieczna ochrona doliny potoku Bradowiec

Niedostatek zasobów wody pitnej w regionie powinien wymuszać działania zmierzające nie tylko z racjonalnego korzystania, ale - co ważniejsze - wymaga wdrożenia zasad skutecznej ochrony istniejących źródlisk i cieków wodnych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z miejscowej działalności bytowej i rolniczej.

Przykładem takiej troski w gminie Krynica-Zdrój powinna być kolonia - przysiółek Bradowiec, lokalizowany w przepięknej przyrodniczo dolinie, bogatego w źródła wód mineralnych potoku o tej samej nazwie.

 

kliknij miniaturę aby powiększyć!

IBMER - GCB w Tyliczu, jako współistniejący na tym terenie chciałby się włączyć do właściwych dla niego działań, które by mogły wspomóc władze gminy w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z tym zagadnieniem. W tym celu Instytut zwrócił się z odpowiednim pismem do Pana Przewodniczącego Rady Gminy mgr inż. Janusza Ciska, zgłaszając mu swoją chęć współdziałania.

"Postępująca zabudowa przysiółka Bradowiec wzbudza coraz większe nasze zaniepokojenie ze względu na zwyczajowo usankcjonowane tu od lat, niebezpieczne dla środowiska wodno-glebowego, praktyki pozbywania się ścieków bytowych przez właścicieli okolicznych domów rozrastającej się koloni. Nowe przyłącze wody pitnej może paradoksalnie zwiększyć to niebezpieczeństwo.
Generalnie, nieoczyszczone ścieki odprowadzane są przelewem lub poprzez pozostawione celowo nieszczelności w zbiornikach (szambach) wprost w głąb gleby lub są okresowo spuszczane w nocy do potoku.

Odbywa się to na terenie nadzorowanym przez Urząd Górniczy w Tyliczu i objętym działalnością wydobywczą wód mineralnych przedsiębiorstwa Multico. Zagraża to bezpośrednio jakości wody Potoku Bradowiec, który stanowi rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Tyliczu.
Informacje poruszające, m. innymi, ten temat zostały przekazane w formie opracowania i propozycji współpracy Burmistrzowi Krynicy-Zdroju Panu Emilowi Bodzionemu w ubiegłym roku.

Instytut specjalizuje się od lat w rozwoju quasi-naturalnych metod oczyszczania ścieków na terenach górzystych, w gospodarstwach będących w zabudowie rozproszonej. Dowiedziono tu całoroczną, bardzo wysoką skuteczność działania tego typu instalacji oczyszczających, stale udoskonalanych i wdrażanych od lat na terenie Sądecczyzny. Na terenie gminy Krynica-Zdrój pracują z powodzeniem od 1997 roku dwa (oprócz instalacji w Instytucie) obiekty: w Muszynce i Słotwinach.

Jednocześnie, badania poligonowe prowadzone na obiekcie Instytutu wykazują, że metody "oczyszczania ścieków" polegające na ich rozsączaniu poprzez różnego rodzaju układy typu drenażowego są nie tylko zawodne pod względem technologicznym, ale wręcz: są to zabiegi prymitywnego pozbycia się surowych ścieków poprzez odprowadzenie ich w głąb gleby, gdzie z natury nie ma warunków do ich oczyszczenia, przez co w miarę upływu lat mogą, w zależności od charakterystyki podglebia, tworzyć podziemne zbiorniki fekalne lub rozprzestrzeniać się wgłębnie wraz z zanieczyszczeniami, szukając ujścia do cennych, szczególnie u nas, zasobów płytkich wód podziemnych. Dlatego tego typu praktyki nie powinny być tolerowane.

W związku z powyższym, wobec chęci współrealizacji przez nas społecznego projektu ekologicznego ścieżki edukacyjno-krajobrazowej pt.: "Doliną potoku Bradowiec", niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań regulujących gospodarkę wodno-ściekową w koloni Bradowiec, które będą przeciwdziałać spodziewanej degradacji tego urokliwego zakątka przyrodniczego. Deklarujemy przy tym swoją kompetencję i współpracę."

początek
webmaster: A.W.