Rola i możliwości IBMER - Zakładu W Tyliczu  w integracji działań dla postępu technologicznego w środowisku rolniczym makroregionu południowo-wschodniego. 

1. Doradztwo z zakresu techniki rolniczej na terenach górzystych
2. Energooszczędne technologie w produkcji roślinnej
3. Racjonalne i energooszczędne metody i rozwiązania technologiczne z zakresu ochrony środowiska
4. Restrukturyzacja górskich gospodarstw rolnych
5. Rozwój proekologicznych technologii pozyskiwania i konserwacji pasz z użytków zielonych
6. Proekologiczne metody uprawy, zbioru i konserwacji ziół
7. Rozwój i wdrażanie efektywnych form organizacyjnych zespołowego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych

 

początek

4. Restrukturyzacja górskich gospodarstw rolnych .

Coraz mocniej Zakład wchodzi (jak już wspomniano w poprzednim punkcie) w tematykę związaną z restrukturyzacją górskich gospodarstw rolnych połączoną z kształtowaniem ich infrastruktury technicznej przystosowanej do pełnienia przez nie funkcji agro- eko- turystycznych. Oprócz podstawowego wyposażenia technicznego gospodarstwa wiąże się to również z doskonaleniem mechanizacji i wdrażaniem wzorcowych technologii w hodowli zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, owce, kozy), ze szczególnym uwzględnieniem proekologicznym metod ich utrzymania i utylizacji powstających przy tym odchodów. Preferowane są metody utrzymania zwierząt na tzw. głębokiej ściółce, minimalizujące zagrożenia wynikające z nieumiejętnego zagospodarowania gnojowicy w przypadku chowu bezściołowego. Wdrażanie metod kompostowania wykorzystanej już ściółki umożliwia pozyskanie podstawowego naturalnego składnika glebotwórczego, co jest tak bardzo potrzebne w naszych warunkach. . 

powrót

5. Rozwój proekologicznych technologii pozyskiwania i konserwacji pasz z użytków zielonych.

W rozwoju proekologicznych technologii pozyskiwania i konserwacji wysokojakościowych pasz z użytków zielonych szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie energooszczędnej techniki suszarnictwa z wykorzystaniem niekonwencjonalnych, lub minimalizujących negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze źródeł ciepła. Dowodzimy konieczności wdrażania kolektorów słonecznych oraz urządzeń do spalania odpadów drzewnych (zrębków, trocin) jako źródeł ciepła dla suszarni, pomieszczeń inwentarskich i socjalnych. Wdrażamy tzw. ekologiczne suszarnie płodów rolnych. W metodach konserwacji pasz w postaci kiszonek preferujemy metody prasowanych balotów w osłonach z tworzyw, a także - regionalne rozwiązania silosów przejazdowych, wyposażonych w system odprowadzenia i utylizacji odcieków oraz wód opadowych.  

powrót

6. Proekologiczne metody uprawy, zbioru i konserwacji ziół.  

Jedną z możliwych alternatyw produkcyjnych dla rolników naszego regionu jest zielarstwo. Zakład opracowuje i wdraża proekologiczne metody uprawy, zbioru a przede wszystkim konserwacji ziół. Gospodarskie mini przetwórnie produktów zielarskich mogą być dodatkowym źródłem utrzymania rolników. Projekty wzorcowe takich obiektów są już gotowe do wdrożenia. 

Przykład suszarni z kolektorem słonecznym poddachowym oraz przyściennym. 

 Suszarnia do ziół wyposażoną w kolektor słoneczny i opracowany przez zakład  piec do spalania trocin ,jako alternatywne i ekologiczne źródło ciepła . W piecu zastosowano dodatkowy wymiennik ciepła oraz wentylator zapewniający pożądane parametry suszenia. 

 

powrót

7. Rozwój i wdrażanie efektywnych form organizacyjnych zespołowego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych 

Niedostatek środków finansowych wymusza konieczność skrupulatnego bilansowania kosztów produkcji rolniczej. Prawidłowe - z punktu widzenia ekonomii - wykorzystanie posiadanych już maszyn i urządzeń oraz ekonomicznie uzasadnione dokonywanie nowych zakupów to jedna z dróg do obniżenia kosztów produkcji w gospodarstwie rolnym. Zakład uczestniczy w realizowanym przez Instytut programie związanym z rozwojem i wdrażaniem efektywnych form organizacyjnych zespołowego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych na terenach południa Polski. Szczególną wagę przywiązujemy do wdrożenia zasad nowoczesnej współpracy rolników przy wzajemnym niezarobkowym świadczeniu usług mechanizacyjnych, po tzw. kosztach własnych. Wszelkiego rodzaju organizacje Międzysąsiedzkich Usług Maszynowych, Zespołów Maszynowych, Kółek Rolniczych i Wspólnot Maszynowych, dawnego i sprawdzonego współcześnie stylu działania, stwarzają warunki do znacznego obniżenia kosztów mechanizacji produkcji rolniczej, a tym samym do poprawy warunków ekonomicznych gospodarzy. Szkolenia i próby przedstawienia rachunku ekonomicznego tych działań prowadzone łącznie z ODR-ami powinny przekonać sceptycznie nastawionych rolników do spróbowania tej formy użytkowania maszyn, gdyż stało się oczywiste, że czasy, gdy każdy z nich chciał mieć cały zestaw maszyn tylko do własnej dyspozycji, minęły kilka lat temu. Długoletnia praktyka w rolnictwie w krajach zachodnich potwierdza tą tezę.

powrót

 

Przedstawione powyżej bloki tematyczne obejmują praktycznie całość zagadnień techniki rolniczej w górach i podjęcie ich w rozmiarach umożliwiających osiągnięcie znaczących efektów wdrożeniowych w praktyce wiejskiej wymaga efektywnej współpracy wielu specjalistów działających w województwach : nowosądeckim, tarnowskim, krośnieńskim i przemyskim. 

Zakład podejmuje współdziałania ze wszystkimi zainteresowanymi, liczy wszakże również na pomoc finansową Urzędów Wojewódzkich i gminnych na rzecz których działalność będzie prowadzona. Szczególnie zależy nam na dobrej współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Nawojowej, Iwoniczu, Zgłobicach i Przemyślu. Zorganizowane współdziałanie z Ośrodkami Doradztwa przy realizacji kompleksowych i interdyscyplinarnych tematów jest według nas podstawowym warunkiem powodzenia i rozwoju wszystkich wymienionych tu ośrodków. 

Doświadczenia ostatnich lat wykazują, że trzeba i warto pomagać młodym rolnikom, których coraz lepsze wykształcenie i pełna świadomość konieczności samodzielnego pokonania barier strukturalno- ekonomicznych gwarantują wdrażanie postępu technicznego na wsi. Mamy liczne przykłady zaangażowanej współpracy z rolnikami w modernizacji swoich gospodarstw. Coraz więcej rolników widzi szanse normalnego życia w swoim gospodarstwie. Potrzeba więc więcej dobrych przykładów wdrożeniowych i większej ilości gospodarstw wzorcowych. 

Wszystko to wymaga przynajmniej zachowania - jeśli na rozwój nie ma jeszcze środków - istniejącego w regionie potencjału realizatorów przedstawionych zadań. Istnieje konieczność ścisłej współpracy i wspólnych zadań, realizowanych według specjalności, przez poszczególne instytucje. Władze wojewódzkie powinny natomiast pomóc w zdobyciu często rozproszonych środków na realizację uzgodnionych, priorytetowych i przede wszystkim, regionalnych rozwiązań kompleksowych. 

W tym celu IBMER w Tyliczu  będzie zabiegał o poparcie inicjatywy zorganizowania w oparciu o istniejącą bazę techniczną i potencjał ludzki Regionalnego Centrum Edukacji Techniki Rolniczej i Ekologii wsi górskiej. Środki na jego działalność powinny pochodzić z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej