logobaner
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH
ZAKŁAD SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WSI

Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu jest jedyną placówką naukowo-badawczą w subregionie sądeckim, prowadzącą działalność badawczą, wdrożeniową , rozwojową i edukacyjno-szkoleniową w szerokim zakresie infrastruktury technicznej, technicznych środków produkcji rolniczej na przyrodniczo cennych terenach Karpat Polskich, ze szczególnym uwzględnieniem technologii sanitacji  ściekowo-nawozowej oraz sozologii wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa opartego na gospodarstwach organicznych
(tzw. ekologicznych)

Tematyka przydomowych oczyszczalni ścieków nie należy do prostych i oczywistych. O roli badań i edukacji w tym obszarze rozmawiamy z prof. Andrzejem Jucherskim. Komu prowadzone w Instytucie badania mają przynieść korzyść? Producentom, użytkownikom urządzeń i środowisku naturalnemu.

Więcej

OFERTA BADAWCZO - ROZWOJOWA  
w zakresie zrównoważonej sanitacji ściekowej wsi
         

  • Badania w celu doskonalenia specjalistycznej wiedzy

  • Rozwój konstrukcji i upowszechnianie wysokoefektywnych, kapitało i energooszczędnych urządzeń w indywidualnych systemach do oczyszczania ścieków

  • Atestacja i badania kwalifikacyjne elementów i urządzeń składowych oraz kompletnych obiektów indywidualnych systemów oczyszczania ścieków

     Więcej

 

POLIGONOWY OŚRODEK BADAWCZY INDYWIDUALNYCH SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W INSTYTUCIE TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM W TYLICZU

Rolnictwo jako jedna z podstaw wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju wiejskich terenów górzystych
Punkt konsultacyjny w GCB

W ramach swojej działalności oferuje dodatkowo  

DORADZTWO, PROJEKTOWANIE oraz nadzór autorski we wdrażaniu specjalnych instalacji do oczyszczania ścieków bytowych (typu GCB - Tylicz) w wiejskich jednostkach osadniczych na terenach górzystych, wykonywanych według standardów najwyższej jakości oczyszczania, z zastosowaniem technologii "dopasowanych"; pod względem techniczno-organizacyjno-obsługowym do rzeczywistych warunków lokalnego środowiska, z uwzględnieniem szczególnych wymogów ochrony wód i gleby na terenach przyrodniczo cennych, rekreacyjno-turystycznych i wypoczynkowo-sanatoryjnych.

DORADZTWO, OPRACOWANIA PROJEKTÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH i technologiczno-organizacyjnych, wchodzących w zakres finansowania planów "ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH", w szczególności opracowania wniosków aplikacyjnych o środki finansowe w programach:

  • Dostosowania gospodarstw rolniczych do obowiązujących standardów UE (technika w rolnictwie ekologicznym, systemy utrzymania zwierząt, wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy)
  • Wspierania gospodarstw niskotowarowych (projekty i nadzór autorski przy budowie płyt gnojowych i zbiorników na gnojówkę systemem gospodarczym, wytyczne do budowy i dobór wyposażenia obiektów inwentarskich)

RZECZOZNAWSTWO I WYCENA SPRZĘTU I MASZYN ROLNICZYCH - składników materialnych wyposażenia gospodarstwa zaliczanych do udziału własnego przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie gospodarstw rolniczych ze środków przeznaczonych na realizację projektów wspierajacych i dostosowujących.

ORGANIZACJA i OPIEKA MERYTORYCZNA nad praktykami zawodowymi i dyplomowymi dla studentów wyższych uczelni rolniczych.
Możliwość odbycia staży absolwenckich.

ORGANIZACJA WARSZTATÓW szkoleniowych dla młodzieży rolniczej, uczniów i absolwentów szkół rolniczych w zakresie: sanitacji, techniki rolniczej i infrastruktury technicznej wsi prowadzonych na obiektach prezentacyjno-wdrożeniowych poligonowego kompleksu badawczego z lokalizowanego w ośrodku.


Andrzej Jucherski, Krzysztof Król
Możliwości i uwarunkowania rozwoju technologiczno-ekonomicznego górskich towarowych gospodarstw rolnych na przykładzie Beskidu Sądeckiego i Niskiego
Falenty 2011 r
problemy rozwoju
Andrzej Jucherski,
Problemy rozwoju górskiej techniki rolniczej
(na przykładzie Sądecczyzny)

Warszawa 2008
postęp technologiczny
Andrzej Jucherski,  
Postęp technologiczny w mechanizacji procesów produkcji pasz na górskich użytkach zielonych.
Tylicz 2009
 
 Strona główna
Współpraca
O nas
Specjalizacja badawcza
Publikacje
Wdrożenia doradztwo
Edukacja szkolenia
Forum dla środowiska
Dowload linki
Kontakt


Pokaż ITP GCB na większej mapie

ITP

SITR

AgroNews