logobaner
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH
POLIGONOWY KOMPLEKS STANOWISK W ITP GCB W TYLICZU DO BADAŃ, EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ I WDROŻEŃ INDYWIDUALNYCH (PRZYDOMOWYCH) SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENACH WIEJSKICH O ZABUDOWIE ROZPROSZONEJ

Unikalne w skali kraju polowe laboratorium badawcze, umożliwiajace wykonywanie w pełnym zakresie: ekspertyz techniczno-funkcjonalnych oraz badań testacyjnych, laboratoryjnych i eksploatacyjnych zarówno pojedyńczych jak i hybrydowych oczyszczalni ścieków w warunkach typowych dla wiejskiej indywidualnej gospodarki ściekowej.

Problematykabadawczo-rozwojowa i doradczo-prezentacyjna realizowana od lat w Poligonowym Kompleksie Badawczym GCB w Tyliczu  prededestynuje ten Osrodek do pełnienia roli rzecznika MR iRW w sprawach dotyczących sanitacji ściekowej na terenach wiejskich o zabudowie rozproszonej pozbawionych możliwości budowy zbiorczych systemów sanitarnych.
Umożliwia to wielokryterialną ocenę poszczególnych rozwiązań technicznych pod kątem minimalizacji oddziaływania na jakość zasobów wodnych w miejscach ich instalacji.

 Rozwój konstrukcji i upowszechnianie wysokoefektywnych, kapitało i energooszczędnych urządzeń w indywidualnych systemach do oczyszczania ścieków na terenach wiejskich (in situ lub w zasięgu lokalnym, realizujących pełny cykl oczyszczania ścieków, a mianowicie:

-    mechaniczno-biologicznego,

-   biologicznego z zaawansowanym usuwaniem związków biogennych,

-   mikrobiologicznego,

-    mikro retencji oczyszczonych ścieków i ich gospodarczego wykorzystania.

 Alternatywnym rozwiązanie jest odprowadzaniem oczyszczonych ścieków (w zamkniętym obiegu wody i materii) do kompleksu sorpcyjnego glebowo-roślinnego, celem ich renaturyzacji i odnowy lokalnych zasobów wód podziemnych (zgodnie z regułami gospodarki cyrkulacyjnej).

Badania w celu doskonalenia specjalistycznej wiedzy na temat istoty i wpływu specyficznych czynników i warunków wiejskiej gospodarki ściekowej na skuteczność procesową i niezawodność technologiczną innowacyjnych indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, stosowanych na nieskanalizowanych obszarach wiejskich o zabudowie luźnej i rozproszonej.

Atestacja i badania kwalifikacyjne elementów i urządzeń składowych oraz kompletnych obiektów indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (instalacji oczyszczających), z wykorzystaniem własnej bazy laboratoryjnej i poligonowo stanowiskowej, spełniającej wymagania techniczno-funkcjonalne dla specjalistycznych laboratoriów akredytowanych.

 Poligonowy Kompleks Badawczy w ITP ZSITW w Tyliczu jest wyposażony w specjalistyczne stanowiska, które umożliwiają wykonywanie w pełnym zakresie badań funkcjonalno-użytkowych małych oczyszczalni ścieków do 50 RLM, zgodnie z normą PN-EN 12566, zawierającą:

  •   PN-EN 12566-1:204/A1:2006 z załącznikiem ZA, która dotyczy prefabrykowanych osadników gnilnych.

  •   PN-EN 12566-3 + A1:2009, która dotyczy kontenerowych i/lub montowanych w miejscu przydomowych oczyszczalni ścieków.

  •   PN-EN 12566-4:2009,  która dotyczy osadników gnilnych montowanych na miejscu z zestawów prefabrykowanych.

  •   PN-EN 12566-6:2009, która dotyczy prefabrykowanych urządzeń do oczyszczania odpływu z osadnika gnilnego.

  •   PN-EN 12566-7:2009, która dotyczy prefabrykowanych urządzeń, stanowiących trzeci stopień oczyszczania ścieków.

Można na nich badać równocześnie 3 różne obiekty oczyszczające, gdyż są możliwości programowania i dozowania do nich ścieków w zmiennych zakresach BZT5: 200-700 mg O2/dm3 oraz objętości dopływu oczyszczanych ścieków do 5,0m3/dobę.
Wymagane w normie PN-EN 12 566 składniki charakterystyki fizyko-chemicznej ścieków surowych i po oczyszczeniu są oznaczane z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych przenośnych i we własnym laboratorium wyposażonym w potrzebną do tego aparaturę.

poligon

powrót