FORUM DLA ŚRODOWISKA

powrót
punktor  Propozycje tematyczne IBMER w Tyliczu do programu działalności Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy
punktor  Wyprawa na Turbacz. Atrakcje przyrodnicze Gorczańskiego Parku Narodowego i jego okolic.
punktor  Szlakiem Ignacego Łukasiewicza w historię lampy naftowej. Zamek "Kamieniec" w Odrzykoniu
punktor  

IBMER-GCB w Tyliczu od lat uczestniczy w pracach Polskiego Klubu Ekologicznego upowszechniając  w gremiach jego członków własne projekty służące ochronie środowiska szczególnie na terenach przyrodniczo cennych Sądecczyzny.
Przedstawicielem Zakładu w Polskim Klubie Ekologicznym jest Andrzej Jucherski jako członek Koła w Krynicy Zdroju, ściśle współpracując z kierownictwem tej placówki oraz jako członek Zarządu Małopolskiego w Krakowie. 

Ochrona zasobów wodnych na obszarach wiejskich gminy Krynica przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z osadnictwa i z działalności rolniczej

 Zadanie 1

Monitoring sanitarny istniejących i potencjalnych źródeł i miejsc poboru wody pitnej dla ludności oraz okresowe oceny stanu czystości cieków wodnych ( potoków i rzek w gminie)
Określenie przyczyn nieprawidłowości i propozycje środków zaradczych.  

Wykonawcy i współpraca:
IBMER i PKE z udziałem młodzieży i we współpracy z odpowiednimi służbami UM w Krynicy i Strażą Miejską ew. Policją.

 Zadanie 2

Ocena efektywności ( jakościowa i ekonomiczna) oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych w części uzdrowiskowej i części wiejskiej gminy.
Racjonalizacja metod oczyszczania ścieków na terenach wiejskich gminy. Sanitacja lokalna grupowa i indywidualna

Wykonawcy:
IBMER w ramach swoich zadań szkoleniowych we współpracy organizacyjnej z PKE i z poszczególnymi sołectwami w gminie.
Współpraca:
- odpowiednie służby UM w Krynicy-Zdroju,
- odpowiednia Komisja Rady Gminy

Zadanie 3

Inwentaryzacja źródeł zagrożenia i monitoring  sanitarny obszarów źródliskowych potoków i rzek od zanieczyszczeń pochodzących z produkcji rolniczej prowadzonej na terenach wiejskich Gminy Krynica-Zdrój.

Wykonawcy:
IBMER i PKE z udziałem młodzieży szkolnej i we współpracy z odpowiednimi służbami Gminy i Strażą Miejską i ew. Policją.

 Zadanie 4

Możliwości racjonalnego, oszczędnego zużycia wody w gminie w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych.
Problem 1

Ocena ilościowa i jakościowa dyspozycyjnych zasobów wody pitnej w Gminie

Problem 2

Ocena sposobów pozyskiwania i uzdatniania wody pitnej w Gminie ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.

Problem 3

  • Racjonalizacja zużycia wody, w tym propagowanie:

  • wykorzystywania do poboru wody pitnej ujęć wód powierzchniowych z zastosowaniem nowoczesnych mini stacji uzdatniających dla ograniczenia żywiołowej penetracji coraz uboższych zasobów wód podziemnych,
  • retencjonowania wody deszczowej i wykorzystania jej na cele gospodarcze,
  • budowy przyzagrodowych oczek wodnych, zbierających np. oczyszczone wody odpływające z zagrodowych oczyszczalni ścieków, stanowiących dodatkowy element estetyzujący architekturę krajobrazu siedliska,
  • kanalizacji dualnej w nowo budowanych budynkach na terenach rozproszonej zabudowy wiejskiej, tam gdzie gmina nie przewiduje budowy kanalizacji zbiorowej i odprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Krynicy. To umożliwia znacznie łatwiejsze oczyszczenie ścieków i rolnicze zagospodarowanie osadów
  • przygotowania ujęć wody nieuzdatnionej do jej czerpania na potrzeby oczyszczania miasta Krynica-Zdrój
  • prac studialnych związanych z problemem czystości potoków Kryniczanka i Palenica w Zdroju w związku z pełnieniem przez nie burzowych kanałów do odprowadzania ulicznych wód opadowych i z roztopów śnieżnych 
  • b

Wykonawcy:
IBMER i PKE w ramach działalności szkoleniowo edukacyjnej.

 Zadanie 5

Program budowy zbiorników na gnojówkę, płyt gnojowych, miejsc do składowania odpadów gospodarczych, kompostowni oraz zagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich gminy Krynica.

Wystąpienie wraz z gminą z wnioskami do właściwych instytucji krajowych i unijnych o przyznanie środków finansowych na realizację programu, np. pt.: Ochrona zlewni potoków Muszynka, Mochnaczka, Bradowiec

Wykonawcy:
W części programowej i wnioskowej: IBMER , PKE i UM  Krynica
W części projektowej: IBMER i PKE
W części realizacyjnej: IBMER oraz PKE i UM   Krynica - z wykorzystaniem tworzonych w poszczególnych sołectwach odpowiednich społecznych organizacji zadaniowych, a w ich ramach grup roboczych wykonujących te zadania po przeszkoleniu i pod nadzorem IBMER, działających w ramach planowanych przez władze programów aktywizacji zawodowej na terenach wiejskich

  Zadanie 6

Wykorzystanie bazy IBMER w Tyliczu na cele szkoleniowe w wybranych zagadnieniach wchodzących w zakres programów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Gminy Krynica-Zdrój

początek