logobaner
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Falentach
GÓRSKIE CENTRUM BADAŃ I WDROŻEŃ W TYLICZU

Rolnictwo jako jedna z podstaw wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju wiejskich terenów górzystych  

Wybrane Publikacje GCB w Tyliczu

TECHNIKA ROLNICZA

SANITACJA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

EKONOMIA GOSPODARSTWAGÓRSKIEGO

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

TECHNIKA ROLNICZA

 Postęp techniczny w mechanizacji produkcji pasz na górskich użytkach zielonych.
Jucherski A. 2008r. Monografia. Wyd. IBMER. Str. 151

Problemy rozwoju górskiej techniki rolniczej (na przykładzie Sądecczyzny).
Jucherski A. 2008r. Monografia. Wydawnictwo Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Warszawa. ISBN 978-83-89806-24-8, ss. 153
 

Technika rolnicza na użytkach zielonych w górskich gospodarstwach ekologicznych. Wymagania i potrzeby
Jucherski A., Król K., Walczowski A.  W monografii: „Rola infrastruktury i techniki w zrównoważonym rozwoju rolnictwa”. Wydawnictwo IBMER, 2005r. str. 127÷138.

Wielozadaniowe transportery rolnicze do pracy na terenach górzystych
Jucherski A., Król K., Walczowski A. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej Nr 11, 1998, s. 16÷18

Samojezdne kosiarki jednoosiowe do pracy na terenach górzystych
Jucherski A., Król K. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej Nr 10, 1998, s. 5÷7

 Samojezdne kosiarki dwuosiowe do pracy na terenach górzystych
Jucherski A., Król K.  Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej Nr 8, 1998, s. 13÷16

 HARNAŚ Samobieżny nośnik górski nadal aktualny problem motoryzacji terenów rolniczych
Jucherski A.Technika Rolnicza Nr 1, 1997, s. 12÷15

Samojezdny nojezośnik górski HARNAŚ wraz z zestawem maszyn
Jucherski, A. Walczowski A.,  Maszyny i Ciągniki Rolnicze i Leśne, 1991, Nr 6, str. 14÷19

początek

SANITACJA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Biofilter with innovative filling for low-temperature treatment of sewage from de-icing airport runways
Rodziewicz J., Mielcarek A., Janczukowicz W., Ostrowska K., Jóźwiakowski k., Bugajski B., Jucherski A., Separation and Purification Technology nr 242, 2020.

Technological reliability of pollutant removal in different seasons in one-stage constructed wetland system with horizontal flow operating in the moderate climate
Jóźwiakowski, K., Bugajski, P., Kurek, K., Cáceres, R., Siwiec, T., Jucherski, A., Czekała, W., Kozłowski, K. Separation and Purrification Technology nr 238, 2020.

Technological reliability of domestic wastewater purification in a small Sequencing Batch Biofilm Reactor (SBBR)
Jucherski A., Walczowski A., Bugajski P.,Jóźwiakowski K. Separation and Purrification Technology  nr 224 s. 340-347, 2019

Assessment of the technological reliability of a hybrid constructed wetland for wastewater treatment in a mountain eco-tourist farm in Poland 
Jucherski A., Nastawny M., Walczowski A., Jóźwiakowski K.,  Gajewska M . Water Science & Technology  nr 9, 2017.

Przydatność wybranych kruszyw mineralnych do sorpcji fosforu podczas doczyszczania ścieków bytowych
Jucherski A., Walczowski A., Jóźwiakowski K., Nastawny M., Gajewska M -Ochrona Środowiska nr 39 s. 23-33, 2017.

Badania przydatności alkalicznych materiałów filtracyjnych do usuwania fosforanów z biologicznie oczyszczonych ścieków bytowych
Jucherski A., Nastawny M., Walczowski A., Jóźwiakowski K.,  Gajewska M . Ochrona środowiska  nr 1, 2017.

Efektywność usuwania azotu ze ścieków bytowych w zraszanych złożach keramzytowych o różnym obciążeniu hydraulicznym i różnym ładunku substratu organicznego.
Jucherski A. Nastawny M. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 4 (78) s. 171–181, 2012

Quasi-techniczne instalacje ze złożami gruntowo-roślinnymi w ściekowej sanitacji indywidualnej na terenach przyrodniczo cennych w Karpatach w monografii pod red. Janusza R. Raka pn. Wybrane aspekty ochrony wód i gospodarki wodnej Południowo-Wschodniej Polski, Wschodniej Słowacji i Zachodniej Ukrainy.

Jucherski A.  Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, s. 167-183, 2012.

Jucherski A. Gospodarka Wodno-ściekowa w specyfice Gminy Uzdrowiskowej Krynica-Zdrój, s.45-62, 2012.

Quasi-techniczne oczyszczalnie ścieków w ochronie zasobów wody na wiejskich terenach górzystych.
Jucherski A., Walczowski A.  Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3 (77), s.151-158, 2012.

 Wpływ wybranych makrofitów na skuteczność oczyszczania ścieków w stokowych złożach filtracyjnych gruntowo-roślinnych.
Jucherski A., Walczowski A. Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 1 (75), s. 115-124, 2012.

Ocena efektywności napowietrzania ścieków w osadniku wstępnym i jej wpływ na technologiczną skuteczność quasinaturalnych oczyszczalni ścieków gruntowo-roślinnych.
Jucherski A., Walczowski A. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie t. LIV, nr 2, ss. 80-85, 2011

Ocena jakości oczyszczania ścieków bytowych w quasi technicznej instalacji zagrodowej typu IBMER w warunkach zmiennych na terenach górzystych
Jucherski A., Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 2/2007, str.51÷60

Zintegrowany system oczyszczania ścieków bytowych wg IBMER – GCB w Tyliczu – przykład skutecznej technologii w specyfice wiejskiej zabudowy rozproszonej, wszczególności w rejonach górzystych kraju.
Jucherski A., Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna Nr 9-10/2006.

Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w quasi technicznych instalacjach ze złożami gruntowo-roślinnymi na podstawie ośmioletnich badań w górskim gospodarstwie agroturystycznym.
Jucherski A., Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3/2006

Zdecentralizowane systemy oczyszczania ścieków bytowych w wiejskiej zabudowie rozproszonej według koncepcji IBMER – GCB w Tyliczu.
Jucherski A., Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie Nr 4/2005 (407) ,str. 191÷196.  

 Agricultural engineering in the ecological mountain farms.
Jucherski Andrzej, Golka Wiesław, Eymontt Andrzej, In: Paper at Conference “Rural development capacity in Carpathian Europe”. Ed.: Rural areas and development, Vol 3, p.p. 167÷165.  

  Wpływ pory roku na niezawodność technologiczną wielostopniowej, gruntowo-roślinnej przydomowej oczyszczalni ścieków.
Krzanowski Stanisław, Jucherski Andrzej, Wałęga Andrzej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/2005, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, s. 37÷55

Wpływ wstępnego złoża zraszanego na efektywność górskiej zagrodowej oczyszczalni ścieków.
Jucherski A., Inżynieria Rolnicza Nr 3/2003, s. 251÷260
 

 Udział biomasy roślinnej w usuwaniu azotu i fosforu ze ścieków oczyszczonych w stokowych gruntowo-trawiastych złożach filtracyjnych
Jucherski A.,  Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 2/2003 (40), s. 45÷50
   

Oczyszczanie ścieków na terenach górzystych wyjaśnienia do artykułu polemicznego Przydomowe oczyszczalnie ścieków z zastosowaniem drenażu rozsączającego
 Jucherski A., Walczowski A.  Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej nr 8/2002, str. 10÷11

 Quasi naturalne, zagrodowe instalacje do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych typu IBMER Tylicz
 Jucherski A., Walczowski A. Technika Rolnicza nr 4, str. 26÷29
 

 Kilka uwag do artykułu Przydomowe oczyszczalnie ścieków z zastosowaniem drenażu rozsączającego
Jucherski A., Walczowski A.  Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej nr 3/2002, str. 12÷13
  

 Infrastruktura kanalizacyjna w górzystych rejonach rolniczych
Jucherski A., Walczowski A.Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie Nr 1/2002, str. 24÷28
 

Doczyszczanie ścieków z oczyszczalni zagrodowych w glebie przez stosowanie płytkich układów rozsączających
 Jucherski A.  Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 4 (34), str. 43÷50

Nowa koncepcja oczyszczania ścieków w górach Zagrodowa oczyszczalnia ze stokowym złożem darniowo-glebowym w Krynicy-Słotwinach
Jucherski A. Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3 (33), str. 59÷66

 Drenaże rozsączające. Oczyszczanie czy odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do gleby
 Jucherski A,  Walczowski A.Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie Nr 3 (390) 2001r, str. 131÷132.

Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w zagrodach górskich
Jucherski A,  Walczowski A.  Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie Nr 2  (389) 2001r., str. 75÷78.

 Podstawy sanitacji górskich gospodarstw rolniczych źródła zagrożeń oraz sposoby ich eliminacji
Jucherski A. Referat na VII Międzynarodową Konferencję Naukową, Warszawa 25-26.09.2001 Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE, str. 219÷222.

Badania wielostopniowej, zagrodowej, gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków w Muszynce
Jucherski A. Referat na Konferencję w Dobczycach organizowaną przez AR Kraków w dn. 24÷25.09.2001 r. Inżynieria Rolnicza 8 (28), str. 239÷249.

  Płyty gnojowe gnojownie
Król K., Walczowski A. Rolniczy Serwis Informacyjny MODR Kraków zs. w Karniowicach, Oddz. Zgłobice, Nr 7, 2000 r., str. 20÷22.

Przechowywanie odchodów zwierzęcych w gospodarstwie rolnym zgodnie z wymogami ochrony środowiska
Król K.  Rolniczy Serwis Informacyjny MODR Kraków zs. w Karniowicach, Oddz. Zgłobice, Nr 5, 2000 r., str. 27÷28. 

Sanitacja wsi przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków. Oczyszczanie ścieków w zagrodowych instalacjach gruntowo-roślinnych na terenach rolniczych Polski Południowej
Jucherski A., Walczowski A. Poradnik. Wyd. MODR Zgłobice, SITR-NOT Oddz. Tarnów, 2000 r., str. 32

  Osiągnięcia IBMER Krynica w rozwoju technologii oczyszczania ścieków w zagrodowych oczyszczalniach gruntowo i glebowo-roślinnych na terenach górzystych
Jucherski A., Walczowski A. X Ogólnopolskie Forum Ekologia Wsi, Solina Jawor 16÷18.10.2000 r., Wyd. Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi (CEEW) Krosno, str. 81÷86.
 

 Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych w zagrodowych oczyszczalniach gruntowo-glebowo-roślinnych na terenach górzystych
Jucherski A., Walczowski A.  Wyd. książkowe. IBMER Warszawa, 2000 r., str. 36.

Skuteczność oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w oczyszczalniach gruntowych i glebowo-roślinnych w rejonach górzystych
Jucherski A. Zeszyty Naukowe AR Kraków, Nr 365, 2000 r., str. 371÷380
 

 Stokowe złoże glebowo-wierzbowe do doczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w zagrodowych oczyszczalniach na terenach górzystych
  Jucherski A. Problemy Inżynierii Rolniczej, Nr 2 (28), 2000 r., str. 81÷88.  

Wpływ wybranych czynników technicznych na skuteczność oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w oczyszczalniach roślinno-gruntowo-glebowych w rejonach górzystych
 Jucherski A.  Prace Naukowe IBMER, Nr 1, 2000 r., str. 38÷84.

 IBMER - Zakład w Krynicy - Postęp i ekologia na wsi górskiej
Jucherski A. Technika Rolnicza Nr 6, 1998, str. 8-10.s

Efektywność gruntowo-roślinnych systemów oczyszczania ścieków z górskich gospodarstw rolnych w okresie jesienno-zimowym
Jucherski A. Materiały na V Konferencję Naukową organizowaną przez AR Kraków, KTR PAN nr: Infrastruktura Techniczna Wsi ku Integracji Europejskiej, Szczucin 1998, str. 87÷94
   

Dotychczasowe doświadczenia IBMER z eksploatacji modelowych oczyszczalni gruntowo-roślinnych na terenach górskich
 Jucherski A. Materiały na kurs pt.: Systemy Projektowania, Budowy i Eksploatacji Oczyszczalni ścieków na Złożach Gruntowo-Trzcinowych wydane w IBMER Warszawa, paˇdziernik 1997, str. 18

 Oczyszczalnie hydrobotaniczne w górskich rejonach rolniczych
 Jucherski A.Materiały na V Sympozjum Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych , Zeszyt 5, Płock 1997, str. 151÷156

 Niektóre problemy gospodarki ściekowej w górskich gospodarstwach rolnych
 Jucherski A. Materiały na IV Konferencję Naukową pt: Infrastruktura Techniczna Wsi Nauka Praktyce, Osieczany 1997, str. 79-85

 Wybrane problemy gospodarki ściekowej w górskich gospodarstwach rolnych
Jucherski A. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1997, z. 445: str.195÷204

początek

EKONOMIA GOSPODARSTWA GÓRSKIEGO

Wpływ postępu technologicznego na efekty ekonomiczne wybranych górskich gospodarstw rolniczych
 Jucherski A.,Król K., PProblemy Inżynierii Rolniczej Nr 3 (77) 2012 , s. 25-34.

Koszty mechanizacji w chowie bydła mlecznego w górskich gospodarstwach rodzinnych.
 Jucherski A.,Król K., Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3 (73) 2011, s. 143-151.

Nakłady pracy żywej i mechanicznej w chowie bydła mlecznego w górskich gospodarstwach rodzinnych.
 Jucherski A.,Król K., Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 1 (71) 2011, s. 59-66

Możliwości i uwarunkowania rozwoju technologiczno-ekonomicznego górskich towarowych gospodarstw rolnych na przykładzie Beskidu Sądeckiego i Niskiego
 Jucherski A.,Król K., Wydawnictwo ITP. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie nr 2 2011 r. ss. 200.

Możliwości wdrażania wozów paszowych do przygotowania i zadawania pasz w oborach górskich gospodarstw rolniczych
Król K., Jucherski A. 2011 r. Opracowanie monograficzne na XV Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, ochrony środowiska i standardów UE”. ITP Oddział Warszawa, ISBN 978-83-62416-29-5, ISNN 2083-9545,  s. 197-201

Specyfika i możliwości rozwoju towarowej produkcji mlecznej w górskich gospodarstwach rodzinnych w Beskidach
Król K.., Jucherski A. Referat na XV Międzynarodową Konferencję Naukową „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE”. Warszawa 22-23.IX.2009 r. Materiały na konferencję Cz. I, str. 19÷23

Wpływ postępu naukowo-technicznego na efektywność produkcji mlecznej górskiego gospodarstwa rolniczego
Jucherski A., Król K., Walczowski A., Referat na XIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE”. Warszawa 25-26.IX.2007 r. Materiały na konferencję Cz. I, str. 60÷66

Efekty ekonomiczne górskiego rodzinnego gospodarstwa rolniczego zlokalizowanego w Beskidzie Sądeckim w trakcie technologicznej adaptacji do wymogów rynku mlecznego.
Jucherski A., Król K., Walczowski A.,Materiały na XI Międzynarodową Konferencję Naukową.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE”, Warszawa 27-28 września 2005 r., str. 145÷151

Techniczno-ekonomiczne możliwości transformacji technologicznej górskich gospodarstw hodowlanych do wymogów rynku na przykładzie gospodarstwa rodzinnego w Beskidzie Sądeckim.
Jucherski A.,  Król K., Walczowski A.,Artykuł na X Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: „Problemy Intensyfikacji Zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE”, Warszawa 21-22 września 2004., wyd. IBMER Warszawa, s. 213÷220.
 

początek

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie rolnym
Król K. Rolniczy Serwis Informacyjny MODR Kraków zs. w Karniowicach, Oddz. Zgłobice, Nr 7, 2000 r., str.13÷16.

 Suszarnia do ziół, warzyw i owoców ogrzewana odpadami drzewnymi oraz energią słoneczną
Król K. Technika Rolnicza Nr 6, 1997, s. 5-7

Wykorzystanie biomasy drzewnej oraz energii słonecznej do suszenia ziół, warzyw i owoców
Król K. Materiały na V Sympozjum Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych, Zeszyt 5, Płock 1997, s. 169-174

początek

 Strona główna
Współpraca
O nas
Specjalizacja badawcza
Publikacje
Wdrożenia doradztwo
Edukacja szkolenia
Forum dla środowiska
Dowload linki
Kontakt