Publikacje GCB w Tyliczu

SANITACJA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 1997÷1998r.

powrót

Wybrane problemy gospodarki ściekowej w górskich gospodarstwach rolnych

Jucherski A.
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1997, z. 445: 195-204

Przedstawiono źródła zagrożeń oraz koncepcję unieszkodliwiania i rolniczego zagospodarowania ścieków bytowych oraz odcieków z obornika, gnojówki, soków kiszonkowych bezpośrednio w miejscu ich powstawania - w górskich gospodarstwach rolnych.

Niektóre problemy gospodarki ściekowej w górskich gospodarstwach rolnych

Jucherski A.
Materiały na IV Konferencję Naukową pt: Infrastruktura Techniczna Wsi Nauka Praktyce, Osieczany 1997, s. 79-85

Ochrona górskich zasobów wodnych od negatywnych skutków prowadzonej działalności rolniczej i osadnictwa ma pierwszorzędne znaczenie. Przedstawiono źródła zagrożeń oraz propozycje rozwiązań problemu ściekowego w zagrodach górskich. W szczególności unieszkodliwiania i rolniczego zagospodarowania bezpośrednio w miejscu ich powstawania: ścieków bytowo-gospodarczych, wycieków nadmiaru gnojówki i wody gnojowej oraz wycieków soku kiszonkowego.

powrót

Oczyszczalnie hydrobotaniczne w górskich rejonach rolniczych

Jucherski A.
Materiały na V Sympozjum Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych , Zeszyt 5, Płock 1997, s. 151-156

Ochrona górskich zasobów wodnych zanieczyszczanych ściekami bytowymi, a także  agresywnymi odpadami ściekowymi z hodowli, wymaga wdrażania kompleksowych programów higienizacyjnych i edukacyjnych ludności.  Przedstawiono źródła zagrożeń oraz sposoby unieszkodliwiania i rolniczego zagospodarowania tych odpadów bezpośrednio w miejscu ich powstawania w instalacjach gruntowo-roślinnych zlokalizowanych bezpośrednio w rozłogu  gospodarstwa rolnego. Oczyszczalnie hydrobotaniczne są racjonalną alternatywą gospodarki ściekowej w gospodarstwach górskich bez dostępu do kanalizacji zbiorczej.

powrót

Dotychczasowe doświadczenia IBMER z eksploatacji modelowych oczyszczalni gruntowo-roślinnych na terenach górskich.

Jucherski A.
Materiały na kurs pt.: Systemy Projektowania, Budowy i Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków na Złożach Gruntowo-Trzcinowych wydane w IBMER Warszawa, październik 1997, s. 18

Na tle ogólnego  stanu gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodnich rejonów kraju przedstawiono potrzeby, możliwości oraz warunki realizacji programów sanitacji w górskich rejonach rolniczych.  IBMER w Tyliczu preferuje zmodyfikowany układ rolniczego wykorzystania ścieków w obrębie posesji, będący połączeniem klasycznej techniki sanitarnej, złóż gruntowo-wierzbowych o różnej konfiguracji oraz użytków zielonych i gleby jako środowiska końcowego doczyszczania. Omówiono  instalację oczyszczalni z wykorzystaniem złóż filtracyjnych nasadzonych roślinnością wodnolubną w szczególności wierzbą wiciową oraz trzciną oraz ich efektywność działania.

powrót

Efektywność gruntowo-roślinnych systemów oczyszczania ścieków z górskich gospodarstw rolnych w okresie jesienno-zimowym

JucherskiA.
Materiały na V Konferencję Naukową organizowaną przez AR Kraków, KTR PAN nr: Infrastruktura Techniczna Wsi ku Integracji Europejskiej, Szczucin 1998, s. 87-94

Opisano wyniki badań gruntowo-roślinnej wielostopniowej instalacji do oczyszczania ścieków bytowych przeprowadzone w okresie jesienno-zimowym w górskim gospodarstwie w Muszynce. Uzyskana wysoka ogólna sprawność oczyszczania : 92,9 % - BZT5, 89,5 % ChZT CR, 98, 7 % azot amonowy, 76 % azot całkowity, 94,2 % - fosfor całkowity i 81,1 % - zawiesiny ogólne, świadczy o tym, że procesy oczyszczania w środowisku gruntowo-roślinnym przebiegają efektywnie również w okresie zimowym, pod warunkiem prawidłowej konstrukcji obiektu i zastosowania gospodarskich środków zabezpieczających przed wpływem niskich temperatur. Decydujący udział w sprawności ogólnej instalacji ma złoże żwirowe o przepływie poziomym.

IBMER - Zakład w Krynicy - Postęp i ekologia na wsi górskiej

Jucherski A.
Technika Rolnicza Nr 6, 1998, s. 8-10

Przedstawiono tematykę badawczą realizowaną przez zakład dotyczącą: doradztwa z zakresu techniki rolniczej, energooszczędnych technologii w produkcji roślinnej, ochrony środowiska, restrukturyzacji górskich gospodarstw rolnych, proekologicznych technologii pozyskiwania i konserwacji pasz z użytków zielonych, zespołowego użytkowania maszyn.

powrót