Publikacje GCB w Tyliczu

SANITACJA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 2000 r.

powrót

  Wpływ wybranych czynników technicznych na skuteczność oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w oczyszczalniach roślinno-gruntowo-glebowych w rejonach górzystych

 Jucherski A.
 Praca doktorska  Prace Naukowe IBMER, Nr 1, 2000 r., str. 38÷84.

Oceniając wpływ wybranych czynników technicznych na skuteczność oczyszczania ścieków poddano badaniom 6 różnorodnych konstrukcyjnie obiektów, stanowiących zarówno integralne ciągi technologiczne złóż gruntowo-roślinnych (Muszynka) jak również obiekty badane niezależnie w tym : stokowe złoża gruntowo lub glebowo-roślinne (Bradowiec, Słotwiny). Badania prowadzono od 1997 do 1999 r., oceniając skuteczność działania obiektów w dwóch okresach: jesienno-zimowych i jednym wiosenno-letnim.

Badania wykazały jednoznacznie, że odpowiednio zmodyfikowane zagrodowe oczyszczalnie ścieków glebowo i gruntowo-roślinne mogą być efektywnie wykorzystywane również w warunkach klimatycznych górzystych rejonów kraju.

Jakość oczyszczonych ścieków odpływających z badanych obiektów nie zmieniała się sezonowo w sposób znaczący. Była ona w większości oznaczonych wskaźników i składników zanieczyszczeń znacząco wyższa niż to wymagają obowiązujące w kraju przepisy. Analiza statystyczna z zastosowaniem metod regresji jednej i wielu zmiennych przeprowadzona dla określenia wpływu zmiany: temperatury ścieków Ts, i obciążenia hydraulicznego powierzchni złóż LqH (określonych w trakcie badań wielostopniowego obiektu w Muszynce) na skuteczność oczyszczania ścieków nie wykazała statystycznie istotnych związków korelacyjnych w stosunku do sprawności obniżania stężeń BZT5, ChZT, a także zawiesiny ogólnej w tym obiekcie. W przypadku P-PO4 i N=NH4 stwierdzono wpływ zwiększonych obciążeń hydraulicznych na zmniejszanie się sprawności usuwania tych zanieczyszczeń ze ścieków. Natomiast wpływ temperatury na sprawność zmniejszania tych składników uwidaczniał się dopiero w zakresie dopływów ścieków powyżej 2 Qdmin, (> 1000 l/d).

W przypadku sprawności usuwania azotu całkowitego nie stwierdzono istotnych jej związków korelacyjnych z obciążeniem hydraulicznym a wpływ temperatury Ts był statystycznie słaby, co uzasadnia stwierdzenie, że istotny wpływ na sprawność usuwania Nc miały inne czynniki biotechniczne (dodatni redox, brak węgla organicznego w ściekach).

Spośród zaprezentowanych rozwiązań technicznych, największą sprawnością oczyszczania ścieków wykazały się ociekowe złoże żwirowo-roślinne i stokowe złoża : trawiasto-gruntowe, trawiasto-glebowe i darniowo-glebowe. Konstrukcje te powinny być dalej doskonalone.

Badania wykazały, że udział roślin w poborze składników biogennych N i P dostarczonych na złoża wraz ze ściekami nie jest decydujące i można go określić dla roślin bagiennych i trawiastych na poziomie : 7,5÷12 % N i 3÷7 % P w ciągu roku.

Uzyskane wyniki pracy badawczej są dobrą podstawą do modelowania skutecznych układów oczyszczania ścieków w zagrodzie, odpowiednich do istniejących warunków topograficznych siedliska oraz do specyfiki wodno-ściekowej gospodarstwa.

powrót

 Stokowe złoże glebowo-wierzbowe do doczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w zagrodowych oczyszczalniach na terenach górzystych 

Jucherski A.
 Problemy Inżynierii Rolniczej, Nr 2 (28), 2000 r., str. 81÷88.

Przedstawiono możliwości stokowego złoża glebowo-wierzbowego w doczyszczaniu i w końcowym zagospodarowaniu odcieków pochodzących z zagrodowych oczyszczalni ścieków w środowisku glebowo-roślinnym. Badania wykazały, że w nadziemnej masie drzewnej krzewów wierzbowych porastających złoże można usunąć od 6,3 % do 18,9 % N i od 2,4 % do 8,6 % P (w zależności od gatunku wierzby) w stosunku do ilości tych składników dostarczanych w ciągu roku na złoże wraz ze ściekami. Nie stwierdzono negatywnego oddziaływania tego złoża na jakość wód podziemnych.

powrót

 Skuteczność oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w oczyszczalniach gruntowych i glebowo-roślinnych w rejonach górzystych 

Jucherski A. 
Zeszyty Naukowe AR Kraków, Nr 365, 2000 r., str. 371÷380

Na przykładzie zagrodowej oczyszczalni ścieków wybudowanej w gospodarstwie górskim w Krynicy-Słotwinach, pokazano wpływ wprowadzanych przez autora nowych rozwiązań konstrukcyjnych na wzrost efektów oczyszczania podstawowych składników zanieczyszczeń BZT5, ChZT, N-NH4, N-NO3, Nc oraz P-PO4 i zawiesiny ogólnej. Wykazano walory oryginalnego rozwiązania stokowego złoża darniowo-glebowego, w którym osiągnięto bardzo wysoką ponad 95 % sprawność zmniejszania stężenia N-NH4 ­, porównywalną z osiągami bardziej konstrukcyjnie złożonych oczyszczalni gruntowo-roślinnych.

powrót

 Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych w zagrodowych oczyszczalniach gruntowo-glebowo-roślinnych na terenach górzystych

Jucherski A., Walczowski A. 
 Wyd. książkowe. IBMER Warszawa, 2000 r., str. 36.

Szczególnie racjonalnym sposobem oczyszczania ścieków przy zabudowie rozproszonej i różnorodnym ukształtowaniu terenu (teren górzysty) oraz górskim klimacie są zagrodowe oczyszczalnie ścieków. Jednym z zalecanych przez IBMER rozwiązań są złoża roślinno-gruntowe i roślinno-glebowe, spełniające bardzo dobrze funkcję oczyszczalni ścieków w ww. warunkach. Ponad dziesięcioletnie doświadczenia autorów pozwoliły na opracowanie szeregu rozwiązań tego typu oczyszczalni o wysokich sprawnościach technologicznych, wyrażających się redukcją niektórych zanieczyszczeń nawet do 90 %. Uzyskanie tak dobrych wyników w teren ach górzystych można zawdzięczać dopracowanej konstrukcji i technologii omawianego typu oczyszczalni. Drugą znamienną cechą jest możliwość wykonania ich sposobem gospodarczym, co obniża koszty realizacji. Warunkiem tego typu organizacji budowy jest konieczność zakupu dokumentacji i odbycia szkolenia w IBMER. Wszystkie koszty zakupu materiałów, dokumentacji i szkolenia są ujawnione w publikacji. Potrzeby budowy oczyszczalni ścieków w gospodarstwach na terenach górzystych dotyczą ok. 80 % ich populacji. Stąd wynika potrzeba upowszechniania racjonalnego sposobu oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych.

powrót

  Osiągnięcia IBMER Krynica w rozwoju technologii oczyszczania ścieków w zagrodowych oczyszczalniach gruntowo i glebowo-roślinnych na terenach górzystych

Jucherski A., Walczowski A. 
Ogólnopolskie Forum Ekologia Wsi, Solina Jawor 16÷18.10.2000 r., Wyd. Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi (CEEW) Krosno, str. 81÷86.

Tereny górzyste, a przede wszystkim rejony osadnictwa wiejskiego gdzie prowadzi się działalność rolniczą są obszarami o stale powszechnym jeszcze niedorozwoju infrastruktury technicznej, gdzie tylko 3 % wsi górskich jest skanalizowana a 80 % działających tu gospodarstw rolnych odprowadza surowe ścieki bytowo-gospodarcze wprost do środowiska glebowo-wodnego, (GUS,1997).

Kompleksowe rozwiązanie problemów kanalizacji wsi górskiej za pomocą centralnych (zbiorczych) systemów kanalizacyjnych wraz z oczyszczalniami, które to systemy są uważane za najpełniej chroniące środowisko przyrodnicze, jest praktycznie niemożliwe ze względu na olbrzymie koszty, (Szpindor,1999).

Koszty te wynikają z ogromnej skali potrzeb i niekorzystnego, ponad 40-to procentowego rozproszenia wiejskiej zabudowy południa Polski i z reguły trudniejszych warunków geologicznych podłoża.

Dlatego też kanalizacja lokalna, w tym zagrodowa z indywidualnymi oczyszczalniami ścieków, jest poważną alternatywą techniczno-ekonomiczną dla zbiorczych systemów kanalizacyjnych.

Jak wykazały doświadczenia badawczo-wdrożeniowe IBMER Krynica, oferowane na rynku gotowe mini oczyszczalnie kontenerowe są technologicznie zawodne w specyficznych warunkach wiejskiej gospodarki ściekowej. Wynika to również z braku ich właściwego nadzoru eksploatacyjno-konserwatorskiego ze strony rolników przy niedostatku wykwalifikowanych służb serwisowych. Ogólnie, brak jest przy tym innych wiarygodnych wyników badań, które by mogły uzasadniać zakrojoną na szeroką skalę ich promocję.

W swojej działalności badawczej IBMER Krynica skupia się na doskonaleniu technologii oczyszczania ścieków w technicznie przystosowanym środowisku glebowo-gruntowo-roślinnym z wykorzystaniem, w razie potrzeby, technicznie przetworzonych urządzeń wykonawczych, między innymi : agregatów pompowych i elektronicznych elementów sterujących.

powrót

Sanitacja wsi przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków. Oczyszczanie ścieków w zagrodowych instalacjach gruntowo-roślinnych na terenach rolniczych Polski Południowej 

Jucherski A., Walczowski A. 
Poradnik. Wyd. MODR Zgłobice, SITR-NOT Oddz. Tarnów, 2000 r., str. 32

Omówiono zasady wykonywania systemem gospodarczym pod autorskim nadzorem IBMER indywidualnych instalacji oczyszczających ścieki bytowe z wykorzystaniem hydrobotanicznych złóż filtracyjnych. Przedstawiono przykłady rozwiązań technicznych zagrodowych instalacji oczyszczalni scieków konstrukcję poszczególnych członów instalacji tj. wielokomorowego osadnika przepływowego, złoża o przepływie pionowym i poziomym ścieków, stokowego złoża trawiastego oraz układów zagospodarowania odcieków w środowisku glebowym.

powrót

Przechowywanie odchodów zwierzęcych w gospodarstwie rolnym zgodnie z wymogami ochrony środowiska

Król K. 
 Rolniczy Serwis Informacyjny MODR Kraków zs. w Karniowicach, Oddz. Zgłobice, Nr 5, 2000 r., str. 27÷28.

Przedstawiono warunki prawidłowego przechowywania odchodów zwierzęcych oraz opisano wymagane powierzchnie płyt gnojowych i objętości zbiorników na gnojówkę, usytuowanie od studni i budynków, ochrona od warunków atmosferycznych.

 Płyty gnojowe gnojownie 

Król K., Walczowski A.
 Rolniczy Serwis Informacyjny MODR Kraków zs. w Karniowicach, Oddz. Zgłobice, Nr 7, 2000 r., str. 20÷22

Przedstawiono przykłady różnych rozwiązań płyt gnojowych.

powrót