Publikacje GCB w Tyliczu

SANITACJA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 2001 r.

powrót

Badania wielostopniowej, zagrodowej, gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków w Muszynce 

Jucherski A. 
Referat na Konferencję w Dobczycach organizowaną przez AR Kraków w dn. 24÷25.09.2001 r. Inżynieria Rolnicza 8 (28) 2001r., str. 239-249.

W opracowaniu przedstawiono wyniki trzyletnich badań przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Muszynce k. Krynicy. Skuteczność oczyszczania ścieków dopływających do oczyszczalni w ilości Qd śr = 0,9 m3/d (Nd = 2,5), określona na końcowym członie instalacji jako średnia ze wszystkich wyników analiz wykonanych w dwóch charakterystycznych sezonach : jesienno-zimowych i wiosenno-letnich, kształtowała się w odniesieniu do stężeń poszczególnych wskaźników i składników zanieczyszczeń następująco: 99,7 % / 99,8 % - (okres zimowy / okres letni) BZT596,4 % / 96,0 % - ChZT; 85,7 % / 86,4 % - P-PO4; 83,0 % / 84/2 % - zawiesina ogólna; 99,8 % / 99,9 % - N-NH4; 74,8 % / 84,9 % Ncałk..

Z pośród wszystkich elementów składowych obiektu największą skuteczność działania wykazuje złoże ociekowe o pionowym przepływie ścieków, którego średni udział w całkowitej średniej sprawności układu wynosi : 92,6 % / 92,7 % - BZT5; 84,5 %/85,2 % - ChZT; 69,0 % / 69,4 % - zawiesina ogólna; CLASS 66,5 % / 62,7 % - N-NH4; 38,9 % / 36 % - NC.

O skuteczności zatrzymywania P-PO4 (52,6 % / 56,6 %) decyduje natomiast drugie w kolejności złoże gruntowo-roślinne o przepływie poziomym.

Dotychczasowe badania potwierdziły bardzo wysoką sprawność działania wprowadzonego dodatkowo złoża trawiasto-glebowego  jednej z konstrukcyjnych odmian oryginalnego rozwiązania IBMER w Tyliczu.

powrót

Podstawy sanitacji górskich gospodarstw rolniczych , źródła zagrożeń oraz sposoby ich eliminacji

 Jucherski A. 
Referat na VII Międzynarodową Konferencję Naukową, Warszawa 25-26.09.2001 Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE, str. 219-222.

Ochrona górskich zasobów wodnych oraz gleby od zanieczyszczeń ściekami bytowymi, a także agresywnymi odpadami ściekowymi z produkcji rolniczej jest nadal nieskuteczna. Zanieczyszczający środowisko pozostają bezkarni, a ich proceder jest niestety powszechnie tolerowany przez instytucje, na których ciąży ustawowy obowiązek egzekwowania związanych z tym przepisów.

Programy ochrony źródliskowych zasobów wodnych na terenach górzystych oraz potrzeby rozwoju ich hydrologicznej funkcji muszą być traktowane priorytetowo, wobec wciąż rosnącego deficytu wody w całym kraju, coraz większych trudności i rosnących kosztów pozyskania coraz większej ilości wody zdatnej do celów konsumpcyjnych i bytowych. W artykule zasygnalizowano źródła zagrożeń powstające w górskich gospodarstwach i proponowane sposoby ich eliminacji na podstawie doświadczeń badawczych IBMER Zakładu w Tyliczu.

powrót

Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w zagrodach górskich

Jucherski A,  Walczowski A. 
 Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie Nr 2 (389) 2001r., str. 75-78.

 Przedstawiono kilkuletnie szczegółowe wyniki badań wskaźników i składników zanieczyszczeń w poszczególnych członach wykonawczych wielostopniowej zagrodowej oczyszczalni ścieków we wsi Muszynka gm. Krynica. Dokonano porównania jakości pracy instalacji w okresach jesienno-zimowych oraz wiosenno-letnich w latach 1997÷2000r.

powrót

Drenaże rozsączające. Oczyszczanie czy odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do gleby

Jucherski A,  Walczowski A.
Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie Nr 3 (390), str. 131-132.

Niesprzyjające infiltracji właściwości gleb górskich na terenach rolniczych południowej  Polski są naturalną przyczyną trudności technologicznych w budowie i eksploatacji klasycznych układów drenażowych.

 W IBMER w Tyliczu wykonano specjalne stanowisko badawcze  w typowej glebie górskiej gliniasto-piaszczystej z układem rozsączająco-zbierającym. 

Wyniki badań potwierdziły że tzw. rowy filtracyjne mogą być wykorzystywane tylko do dalszego oczyszczania ścieków znacząco już oczyszczonych biologicznie. W czasie badań stwierdzono dobrą skuteczność zmniejszania tlenowych wskaźników zanieczyszczeń BZT5 i ChZT, a także azotu amonowego N-NH4,  fosforu P-PO4 i zawiesiny ogólnej. Stwierdzono natomiast bardzo słabą skuteczność usuwania ze ścieków azotu całkowitego Nc a przede wszystkim formy azotanowej N-NO3  jedynie 17,7% w okresie wiosenno-letnim i 8,6 % w okresie jesienno-zimowym. 

Badania pozwoliły również uzyskać wiele informacji typu eksploatacyjno-obsługowego dla tego typu układu.  

powrót

Nowa koncepcja oczyszczania ścieków w górach. Zagrodowa oczyszczalnia ze stokowym złożem darniowo-glebowym w Krynicy-Słotwinach

Jucherski A.
 Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3 (33) 2001r., str. 59-66

Przedstawiono wyniki 2-letnich badań zagrodowej oczyszczalni ścieków, składającej się z osadnika o objętości 6 m3, wstępnego mini złoża o przepływie pionowym o powierzchni 2 m2 i dwustopniowego stokowego złoża darniowo-glebowego o powierzchni 63 m2. Podstawowym celem prac było określenie charakterystyki przemian związków azotu w stale modernizowanych złożach stokowych oraz określenie skuteczności zmniejszania w nich stężeń azotu amonowego i całkowitego. Dotychczasowa skuteczność usuwania NC ze ścieków wynosiła w okresach wiosenno-letnich 79,9 %, a w okresach jesienno-zimowych 50,5 %, co świadczy o znaczącym wpływie (29,4 %) warunków zimowych na efekty oczyszczania. Stwierdzono stabilną efektywność działania osadnika w okresie trzyletniej jego eksploatacji, podczas której osadu z komór nie usuwano.

powrót

Doczyszczanie ścieków z oczyszczalni zagrodowych w glebie przez stosowanie płytkich układów rozsączających

 Jucherski A. 
Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 4 (34) 2001r., str. 43-50

W wyniku 2-letnich badań płytkiego układu rozsączającego do doczyszczania ścieków, zlokalizowanego na górskim użytku zielonym na poligonie badawczym w IBMER Tyliczu stwierdzono dobrą skuteczność zmniejszania tlenowych wskaźników zanieczyszczeń, zarówno w wiosenno-letnim jak i jesienno-zimowym okresie eksploatacyjnym : 87,0 % / 98,6 % - BZT5; 80,8 % / 90,9 % - ChZT, a także stężeń azotu amonowego : 82,5 % / 96,3 %. Spełnione są także obowiązujące wymagania dotyczące stężeń P-PO4 oraz zawiesiny ogólnej.

Bardzo słaba skuteczność usuwania azotu całkowitego (uzyskano średnio: 17,7%/ 8,6% przy poczatkowych wartościach stężeń tego składnika w ściekach dostarczonych do układu: 33,9mg/l/ 40,8mg/l uzasadnia stwierdzenie, że tzw. "oczyszczalnie ścieków" składające się jedynie z osadnika i drenażu rozsączającego nie powinny być stosowane.

powrót