Publikacje IBMER w Tyliczu

SANITACJA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 2002r.

powrót

  Infrastruktura kanalizacyjna w górzystych rejonach rolniczych

Jucherski A., Walczowski A. 
Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie Nr 1/2002, str. 24-28

Przedstawiono zagrożenia wynikające z niekontrolowanych wypływów do środowiska ścieków bytowych jak i gospodarskich z górskich gospodarstw.  Omówiono na przykładach konkretnych rozwiązań technicznych sposoby wyeliminowania tych groźnych dla ludzkiego zdrowia zjawisk poprzez budowę zbiorników na gnojówkę, szczelnych płyt gnojowych, oczyszczalni zagrodowych.

 Doświadczenia badawczo-rozwojowe IBMER w Tyliczu wskazują na konieczność rozwoju technologii opartych o procesy biodegradacji zanieczyszczeń zachodzących w warunkach zbliżonych do naturalnych obejmujące metody oczyszczania i utylizacji ścieków i osadów w przystosowanych do tego ośrodkach gruntowo i glebowo-roślinnych. Wykorzystując również wysoko przetworzone urządzenia i elementy sterujące oraz najnowsze osiągnięcia technologii materiałowej.

powrót

Kilka uwag do artykułu Przydomowe oczyszczalnie ścieków z zastosowaniem drenażu rozsączającego

Jucherski A., Walczowski A.
  Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej nr 3/2002, str. 12-13

Przedstawiono uwagi do artykułu, dr hab. W. Rogińskiego i mgr P. Wichowskiego (Przegląd techniki rolniczej i leśnej nr 1/2002), w którym przedstawia się tzw. "oczyszczalnie z drenażem" jako podstawowe i bardzo skuteczne urzadzenia.

Badania IBMER w Tyliczu wykazały w tego typu rozwiązaniach znaczną skuteczność zmniejszenia tlenowych wskaźników zanieczyszczeń BZT i ChZT , dobra jest konwersja azotu amonowego, znacznie zmniejszają się stężenia fosforu i zawiesiny ogólnej. Niestety skuteczność usuwania azotu całkowitego jest bardzo słaba (8÷18%), w ściekach dominuje jego azotanowa postać N-NO3. Oznacza to, że sole azotanowe zawarte w odciekach przesączających się do głębszych warstw gleby nie mając odpowiednich warunków do biochemicznej redukcji (denitryfikacji) do których przeprowadzenia niezbędne są źródła węgla organicznego, mało lub niedostępnego na tych głębokościach, mogą przemieszczać się w głąb, a napotkawszy wody podziemne - zanieczyszczać je.  

powrót

  Quasi naturalne, zagrodowe instalacje do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych typu IBMER Tylicz

 Jucherski A., Walczowski A.
Technika Rolnicza nr 4, str. 26-29

Odpowiednio zaprojektowane małe i przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być równie lub nawet bardziej skuteczne od oczyszczalni typu zbiorczego. Przedstawiono przykłady rozwiązań instalacji oczyszczających oraz ich podstawowe dane techniczne. Zastosowane rozwiązania są połączeniem klasycznej techniki sanitarnej, złóż gruntowo-roślinnych o różnej konfiguracji , użytków zielonych i gleby, jako środowiska, w którym następuje końcowe doczyszczanie odcieków przede wszystkim z pozostałości biogennych.

Przedstawiono koszty materiałowe poszczególnych członów oczyszczalni. 

powrót