Publikacje GCB w Tyliczu

TECHNIKA ROLNICZA

powrót

Postęp techniczny w mechanizacji produkcji pasz na górskich użytkach zielonych.

Jucherski A.,
Monografia. Wyd. IBMER. 2008r. Str. 151

Zaprezentowano najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju górskiej techniki rolniczej na świecie na tle potrzeb i możliwości polskiego rolnictwa na terenach górzystych.

Scharakteryzowano specyficzne cechy terenów górzystych i ich wpływ na gospodarkę rolniczą na tych terenach, a także przedstawiono poglądy na temat przewidywanego modelu mechanizacji górskiej w Polsce w oparciu o wyniki badań własnych, innych opracowań naukowych oraz o analizę trendów gospodarczych, na tych terenach.

Omówiono teoretyczne podstawy stosowania techniki rolniczej w górach i wynikające z tego specyficzne wymogi i zalecenia techniczne dla praktyki rolniczej w zakresie mechanizacji prac na tych terenach.

W sposób szczegółowy opisano rozwiązania światowej techniki maszyn do zbioru pasz na górskich użytkach zielonych w postaci: samojezdnych nośników górskich (jednoosiowych kosiarek i przetrząsaczo-zgrabiarek), górskich dwuosiowych nośników maszyn (dwuosiowych kosiarek) oraz górskich wielozadaniowych transporterów rolniczych (GWTR). Przedstawiono też przykłady technicznych rozwiązań alternatywnych wariantów mechanizacji górskiej – agregatów ze specjalnymi odmianami ciągników górskich.

Na zakończeniu stwierdzono, że w warunkach polskich, gdzie następuje szybki rozwój gospodarstw o areałach powyżej 20 ha – wykorzystujących w większości użytki rolnicze o utrudnieniu eksploatacyjnym I i II strefy górskiego użytkowania - dominującym środkiem energetycznym w mechanizacji prac polowych na tych terenach powinny być ciągniki górskie i zestawy maszynowo narzędziowe odpowiednio dobrane do nich pod względem funkcjonalnym i wymiarowym.

Górskie gospodarstwa ekologiczne, które zaczynają odgrywać znaczącą rolę w rolnictwie na terenach górzystych, powinny poza swą funkcją rolniczą, spełniać również zadania związane z ochroną i pielęgnacyjnym utrzymaniem górskich krajobrazów. Do tego celu niezbędne jest zastosowanie wybranych agregatów maszynowo narzędziowych przeznaczonych do pracy w III (alpejskiej) strefie górskiego użytkowania

powrót

Problemy rozwoju górskiej techniki rolniczej (na przykładzie Sądecczyzny).

Jucherski A.,
Monografia. Wyd. IBMER. 2008r. Str. 153

Celem niniejszej publikacji jest próba retrospektywnego podsumowania działalności badawczo-rozwojowej IBMER – Górskiego Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu, terenowego Zakładu Instytutu, który działa na ziemi Sądeckiej już od 1961 r. Na tle historycznych przemian i środowiskowych uwarunkowań w regionie Sądecczyzny przedstawiono rolę i wkład tej placówki w rozwój mechanizacji rolnictwa górskiego.

W części dotyczącej mechanizacji prac uprawowych przedstawiono szczegółowe wyniki badań laboratoryjno-polowych konnych i ciągnikowych zestawów narzędziowych do uprawy gleb górskich. Wyniki te, odniesione do teoretycznych podstaw i wymagań agrotechnicznych oraz do górskich uwarunkowań bezpiecznej orki na stokach, poszerzają zakres wiedzy na temat specyfiki i ograniczeń w stosowaniu zabiegów płużnych w górach. Szczególne zainteresowanie może tu wzbudzić unikalna koncepcja mechanizacji uprawy gleb na stokach za pomocą zestawów maszynowo-narzędziowych z napędem wciągarki linowej.

W rozdziale poświęconym mechanizacji zbioru pasz z górskich użytków zielonych przedstawiono szczegóły konstrukcji, a także wyniki badań wzorców samojezdnych agregatów kośnych (samojezdnych kosiarek) które w latach siedemdziesiątych ub. wieku proponowane były rolnictwu górskiemu przez przemysł. Wyniki te mają nadal dużą wartość, nie tylko poznawczo-edukacyjną, ale i utylitarną. Również duże znaczenie praktyczne mają przedstawione w tym rozdziale wyniki i wnioski z badań wzorców ciągników górskich wraz z ich zestawami maszyn – ze względu na wciąż aktualne potrzeby mechanizowania rolnictwa w tych rejonach za pomocą tego typu środków. Wyjątkową jednakże wartość – według autora – mają prezentacje jednych z najważniejszych koncepcyjno-rozwojowych (prototypowych) osiągnięć Zakładu w Tyliczu. Były to: zestaw technologiczny składający się z jednoosiowego beznapędowego podwozia i szybko nakładanych na nie nadwozi maszynowych (NG-2) oraz zestaw technologiczny górskiego samojezdnego nośnika „HARNAŚ” wraz z zestawem dedykowanych do niego maszyn i narzędzi.

W obecnych realiach gospodarki rolniczej w górach działalność badawczo-wdrożeniowa Ośrodka w Tyliczu w zakresie mechanizacji prac polowych została ukierunkowana, przede wszystkim, na doskonalenie metod doboru składników maszynowych i wyposażenie technicznego, wchodzących w skład technologii procesów produkcji w górskich gospodarstwach rozwojowych o specjalności mlecznej, działających w zrównoważonych, ekologicznych systemach gospodarowania.

powrót

Technika rolnicza na użytkach zielonych w górskich gospodarstwach ekologicznych. Wymagania i potrzeby

Jucherski A., Król K., Walczowski A.
W monografii: „Rola infrastruktury i techniki w zrównoważonym rozwoju rolnictwa”. Wydawnictwo IBMER, 2005r, str. 127÷138.

Racjonalnym celem transformacji rolnictwa na terenach górzystych powinien być organiczny (ekologiczny) system gospodarowania. Specyfika fizjografii górskich terenów rolniczych determinuje specjalizację ich użytkowania oraz dobór odpowiednich technologicznych zestawów maszyn. Przedstawiono wymagania i zapotrzebowanie na specjalistyczne maszyny do prac na górskich użytkach zielonych

W artykule przedstawiono podstawowe dane techniczne wybranych górskich wielozadaniowych transporterów rolniczych.

Wielozadaniowe transportery rolnicze do pracy na terenach górzystych

Jucherski A., Król K., Walczowski A.
Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej Nr 11, 1998, s. 16-18

Kompleks zadań związany głównie ze zbiorem i transportem pasz z górskich użytków rolniczych, może zrealizować znany już od wielu lat górski wielozadaniowy transporter rolniczy (GWTR), produkowany w krajach alpejskich, m. innymi, przez szwajcarskie firmy: AEBI, BUCHER, GUYER i RAPID, i austracką REFORM WERKE, i inne. 

W artykule przedstawiono podstawowe dane techniczne wybranych górskich wielozadaniowych transporterów rolniczych.

Samojezdne kosiarki jednoosiowe do pracy na terenach górzystych 

Jucherski A., Król K.
Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej Nr 10, 1998, s. 5-7

W krajach alpejskich na wyposażeniu wielu gospodarstw rolnych oprócz podstawowego zestawu trakcyjno-maszynowego (ciągnikowego) znajdują się kosiarki jednoosiowe. 

Kosiarki jednoosiowe wraz z zestawem maszyn towarzyszących stanowią dodatkowe, a niekiedy, w ograniczonym zakresie, podstawowy sprzęt do zbioru pasz na użytkach zielonych, szczególnie w małoobszarowych gospodarstwach rolnych.

Przedstawiono kierunki rozwoju oraz dane techniczne samojezdnych  jednoosiowych kosiarek górskich z europejskich firm: REFORM - Austria, AEBI  - Szwajcaria, BUCHER - Szwajcaria, RAPID - Szwajcaria.  

powrót

  Samojezdne kosiarki dwuosiowe do pracy na terenach górzystych

Jucherski A., Król K. 
Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej Nr 8, 1998, s. 13-16

Przedstawiono kierunki rozwoju oraz dane techniczne samojezdnych  dwuosiowych kosiarek górskich z przodujących europejskich firm: REFORM-METRAC -Austria, AEBI TERRATRAC - Szwajcaria, BUCHER - Szwajcaria, ANTONIO CARRARO TIGRETRAC - Włochy.

powrót

HARNAŚ Samobieżny nośnik górski, nadal aktualny problem motoryzacji terenów rolniczych

Jucherski A.
Technika Rolnicza Nr 1, 1997, s. 12-15

W realizowanych w latach 1986-1990 Centralnych Programach Badawczo-Rozwojowych podjęto w sposób znaczący tematykę mechanizacji rolnictwa górskiego. Między innymi PIMR w Poznaniu koordynował tematykę związaną z adaptacją wybranych produkowanych w kraju maszyn rolniczych dla potrzeb i wymogów rolnictwa górskiego (jednym z realizatorów był IBMER Krynica), A W Zakładach Mechanicznych URSUS powstały dwa prototypy ciągników średniej mocy, tzw. wersji górskiej, w oparciu o produkowane tu ciągniki 3514 i 4514.

Stworzono więc podstawy spójnego systemu maszyn i środków energetycznych spełniających wymagania stawiane tego typu zestawom pociągowo-maszynowym na piętrze wysokościowym o nachyleniach powierzchni pól użytkowanych rolniczo sięgających 15-200 (II strefa mechanizacji).

IBMER Zakład w Krynicy podjął się natomiast opracowania systemu maszyn opartego o samobieżny środek energetyczny 4K4 (samobieżny nośnik górski) z wymiennymi maszynami), który by umożliwiał mechanizację obszarów rolniczych leżących w wyższej tzw. III strefie nachyleń zboczy do 30 (55 %).

Samojezdny nośnik górski HARNAŚ wraz z zestawem maszyn

powrót

Jucherski A., Walczowski A.
Maszyny i Ciągniki Rolnicze i Leśne, 1991, Nr 6, str. 14÷19

Przedstawiono koncepcję konstrukcyjną systemu maszyn do górskiego samojezdnego środka energetycznego HARNAŚ opracowanego w IBMER w zakładzie w Krynicy, energooszczędnego zestawu do mechanizacji zbioru pasz trawiastych  z górskich użytków rolnych położonych na zboczach będących poza zasięgiem możliwości użytkowej trakcji ciągnikowej. 

Podstawowe dane techniczne samojezdnego nośnika górskiego HARNAŚ: -Napęd 4x4. Silnik D.3.152 UR-P-08. Moc -31kW. Prędkość - 4,3÷18km/h (4 biegi + w). WOM- przód i tył 540obr/min. TUZ - przód i tył.

 Zestaw maszyn do nośnika: kosiarka czołowa bezpalcowa KBC - 2,1; przecząsaczo-zgrabiarka Z234; przetrząsacz karuzelowy Z-255; widłowa spycharka - ładowarka czołowa; przyczepa samozbierajaca 8013; jednoosiowy nośnik technologiczny T012 z nadwoziami: -wywrotki T-100, asenizacyjnego T-530, rozrzutnika obornika N-238.

powrót