logobaner
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH
GÓRSKIE CENTRUM BADAŃ I WDROŻEŃ W TYLICZU
 

POLIGONOWY OŚRODEK BADAWCZY INDYWIDUALNYCH SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W INSTYTUCIE TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM W TYLICZU

GOTOWY DO DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-PROMOCYJNEJ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI WIEJSKICH SĄDECCZYZNY

 

INAUGURACYJNE SPOTKANIE W DNIU 28-09-2018 NA NOWO WYBUDOWANEJ W INSTYTUCIE
W TYLICZU ŚCIEŻCE EDUKACYJNO-PREZENTACYJNEJ Z OBIEKTAMI I URZĄDZENIAMI TECHNOLOGICZNYMI GOTOWYMI DO STOSOWANIA W INDYWIDUALNYCH
 (PRZYDOMOWYCH) SYSTEMACH OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH.


W spotkaniu udział wzięli:

Przedstawiciele Zarządu i pracownicy Sądeckiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  Naczelnej Organizacji Technicznej w Nowym Sączu z wiceprezesem mgr inż.  Jerzym Połomskim na czele.

Zarząd i członkowie Komitetu ds. Kształtowania i Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych przy NOT w Nowym Sączu z Prezesem dr inż. Danutą Reśko na czele.

Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Nowym Sączu: mgr inż. Katarzyna Pierzga

Zarząd i Członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy, których na spotkaniu reprezentował wiceprezes  mgr inż. Tomasz Szczotka.

Gminę Krynica-Zdrój reprezentował Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju:  mgr. inż. Tomasz Demkowicz,  współpracujący merytorycznie z Instytutem w sprawach związanych z przedmiotem prezentowanej  na spotkaniu problematyki.

Kierownictwo i Członkowie Stowarzyszeń: Inżynierów i Techników Rolnictwa i Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych z Prezesami: mgr inż. Janem Królikowskim i mgr inż. Reginą Wiśniowską-Węglarz.

 

Gospodarze spotkania, pracownicy w placówce Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach – Górskim Centrum Badawczo-Rozwojowym  w Tyliczu: prof. Andrzej Jucherski i  gł. specjalista inż. Andrzej Walczowski,  przedstawili założenia koncepcyjno-programowe, które legły u podstaw budowy Ośrodka i znajdującej na w nim Ścieżki edukacyjno-prezentacyjnej, podkreślając z głębokim przekonaniem o  jego zasadniczym znaczeniu w krzewieniu i rozwoju szeroko pojętej idei ochrony środowiska, a w szczególności zasobów wodnych w regionie Sądecczyzny i w całej Polsce. Podkreślono przy tym wciąż istniejące uciążliwości w dostępie do dobrej jakości tego surowca dla licznych wiejskich społeczności, wynikające zarówno ze względów gospodarczych, jak  i z czynników obiektywnych, naturalnych. Przywołano przy tym z drugiej strony naganne praktyki mieszkańców wsi zanieczyszczania potencjalnych wiejskich zasobów źródliskowych, a także niegospodarność w zużyciu wody pitnej, co w dużej mierze wiąże się z wciąż niewystarczającym jeszcze poziomem edukacji w tym zakresie u większości potencjalnych konsumentów tego surowca. 

Goście zostali oprowadzeni wzdłuż technologicznego szlaku ścieżki, zapoznając się ze szczegółowymi rozwiązaniami przeznaczonymi do oczyszczania ścieków w przydomowych instalacjach, które powinny obowiązkowo funkcjonować na terenach gdzie nie ma i nie planuje się budowy kanalizacji zbiorczej, gdyż jej budowa jest niemożliwa ze względów ekonomiczno-środowiskowych.

   

Zebrani, reprezentujący opiniotwórcze grono przedstawicieli ze specjalizacyjnie kompetentnych i aktywnych stowarzyszeń naukowo-technicznych na Sądecczyźnie wydali zgodne oświadczenie o wielkiej potrzebie szybkiej aktywizacji i szerokiego upowszechnienia działalności edukacyjno- promocyjnej nowo powstałego Ośrodka na terenach gmin i sołectw całego subregionu Sądeckiego.
Stwierdzono zgodnie, że jednym z pierwszoplanowych zadań jest edukacja młodzieży szkolnej i dla niej przygotowana zostanie specjalna oferta edukacyjna.

   


Strona główna
Współpraca
O nas
Specjalizacja badawcza
Publikacje
Wdrożenia doradztwo
Edukacja szkolenia
Forum dla środowiska
Dowload linki
Kontakt