logobaner

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY -
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Falentach
GÓRSKIE CENTRUM BADAŃ I WDROŻEŃ W TYLICZU

Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu (placówka w Tyliczu od 1972 r.) realizuje w pełnym zakresie działalność B+W+R (badania + wdrożenia + rozwój), specjalizując się w inżynierii i technicznej infrastrukturze rolnictwa oraz w sozologii (sozotechnice) na obszarach wiejskich, szczególnie o niekorzystnych warunkach rolniczego gospodarowania, z natury przyrodniczo cennych.

Zakres prac realizowanych przez GCB w Tyliczu obejmuje :

 • prace badawcze (laboratoryjne i polowe) i rozwojowe (konstrukcyjno-prototypowe), prowadzone bezpośrednio w gospodarstwach wiejskich oraz na własnych poligonach badawczych z wykorzystaniem własnego zaplecza prototypowo-warsztatowego,

 • wdrożenia innowacyjnych, autorskich rozwiązań instalacji do oczyszczania ścieków bytowych , szczególnie na terenach wiejskich w subregionie Sądeckim (216 innowacyjnych projektów wdrożeniowych),

 •  promocję oraz upowszechnianie wyników badań i prac konstrukcyjnych własnych (87 publikacji recenzowanych, 154 sprawozdań z prac badawczo-rozwojowych),

 •  edukację, doradztwo, szkolenia (ponad 100 cykli szkoleniowych, >3500 uczestników),

 • działalność wynalazczą (10 patentów i wzorów użytkowych, 3 wynalazki zgłoszone do U.P.)

 • Obszar tematyczny realizowanych prac badawczo-rozwojowych:

 • sanitacja ściekowo-nawozowa i ochrona środowiska (sozotechnika) na terenach wiejskich użytkowanych rolniczo (w tym: oczyszczanie i utylizacja ścieków na obszarach przyrodniczo-cennych, w zabudowie luźnej i rozproszonej),

 • „wewnętrzna” infrastruktura techniczna oraz urządzenia technologiczne w zapleczu produkcyjnym gospodarstw rodzinnych, w tym gospodarstw organicznych (ekologicznych),

 • technika rolnicza w pracach polowych, w szczególności w produkcyjnym wykorzystaniu i pielęgnacyjnym utrzymaniu górskich użytków zielonych,

 • postęp technologiczny i ekonomiczny rozwój górskich gospodarstw rodzinnych w Karpatach.

 • W szczególności, prace Górskiego Centrum Badań i Wdrożeń dotyczą:

 • badań i rozwoju urządzeń prototypowych oraz doskonalenia metod projektowania, oceny i wyboru lokalnych (indywidualnych) systemów odprowadzania, oczyszczania i odbioru ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem hybrydowych układów technologicznych, wykorzystujących specjalne, quasitechniczne urządzenia i obiekty ze złożami filtracyjnymi (w tym: gruntowo i glebowo-roślinnymi) przystosowane do warunków geo-fito-klimatycznych, charakterystycznych dla terenów górzystych i o niekorzystnych warunkach rolniczego gospodarowania;

 • wdrażania (bezpośrednio w gospodarstwach rolniczych) innowacyjnych rozwiązań instalacji oczyszczających ścieki bytowe – autorskich obiektów wdrożeniowych, uprzednio sprawdzonych podczas wieloletnich badań laboratoryjno-eksploatacyjnych w GCB w Tyliczu;

 • wdrażania zasad dobrych praktyk rolniczych w gospodarce nawozowej, poprzez opracowanie kapitało i energooszczędnych metod i urządzeń do magazynowania i gospodarowania nawozami naturalnymi stałymi i płynnymi, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska przyrodniczego, a w szczególności projektowania i wdrażania kapitało oszczędnych metod budowy płyt gnojowych oraz zbiorników na gnojówkę oraz promocję urządzeń i maszyn do uzdatniania i zadawania nawozów naturalnych metodami nie zagrażającymi lokalnym zasobom wód;

 •  projektowania postępu technologiczno-konstrukcyjnego i oceny efektów produkcyjno-ekonomicznych wdrażanych projektów modernizacyjno-rozwojowych w górskich gospodarstwach rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem technicznego wyposażenia zaplecza gospodarki ściekowo-nawozowej w rolniczych gospodarstwach organicznych (tzw. ekologicznych);

 •  upowszechniania nowoczesnych technologii i technik zbioru oraz konserwacji pasz z górskich użytków rolniczych, a także maszyn i urządzeń do utrzymania i pielęgnacji krajobrazu; – upowszechniania zasad efektywnego doboru i eksploatacji trakcyjno-maszynowych zestawów technologicznych, przystosowanych do bezpiecznej pracy na obszarach o urozmaiconej rzeźbie terenowej,

 •  upowszechniania i wdrażania obowiązujących standardów technologicznych związanych z dobrostanem zwierząt oraz z techniczną adaptacją obiektów inwentarskich w gospodarstwach rodzinnych specjalizujących się w produkcji zwierzęcej,

 •  działalności edukacyjno-szkoleniowej z zakresu techniki rolniczej, infrastruktury technicznej i sozologii wsi adresowanej do lokalnych społeczności na terenach rolniczych Karpat, z wykorzystaniem posiadanej bazy i własnych środków szkoleniowo-prezentacyjnych;

 •  promocji lokalnej energetyki wiejskiej wykorzystującej miejscowe jej zasoby i źródła odnawialne, we współpracy z Sądeckim Klastrem Rozwoju Energii Odnawialnej;

 •  doradztwa technologicznego oraz usług projektowych i nadzorów autorskich (w wymienionym wyżej zakresie) podczas wdrażania wyników prac rozwojowych (wdrożeń obiektów i instalacji w pełnej skali technicznej) w rolniczych gospodarstwach rodzinnych, – organizacji konferencji, seminariów, spotkań naukowych i warsztatów doskonalenia wiedzy w oparciu o własną bazę i zaplecze lokalowe;

 •  otwartej działalności doradczej, edukacyjnej i szkoleniowej dla uczniów średnich szkół technicznych o profilu rolniczym i ochrony środowiska oraz dla studentów szkół wyższych o podobnych kierunkach, poprzez udzielanie pomocy w wyborze i realizacji tematyki prac dyplomowych oraz przez organizowanie praktyk i staży absolwenckich; – realizacji umów o współpracy z lokalnymi szkołami rolniczymi (dotychczas: w Bystrej i w Hańczowej).

początek

 Strona główna
Współpraca
O nas
Specjalizacja badawcza
Publikacje
Wdrożenia doradztwo
Edukacja szkolenia
Forum dla środowiska
Dowload linki
Kontakt